Nové informace pro návštěvy v domově po ukončení nouzového stavu - od 12.4.2021

11. 04. 2021
Provoz v domově po ukončení nouzového stavu – od 12.4.2021
 

S termínem ukončení nouzového stavu byla vyhlášena nová Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která potvrdila většinu současných opatření, např. týkající se návštěv v domově, vycházek seniorů mimo domov, ochranu dýchacích cest – vše je níže uvedeno tak, jak i dosud bylo schváleno a je i nyní platné. Domov je proto i nadále uzavřen pro veřejnost.
 
Od 12.4.2021 budou protiepidemická opatření vyhlašována podle zákona č. 94/2021 Sb.,
o mimořádných opatřeních při epidemii COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Mimořádná opatření jsou vydávána z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým coronavirem s označením SARS-CoV-2. Stále musíme dbát na ochranu zdraví nás všech, protože pandemie trvá. Aktuální epidemiologická situace je i nadále nepříznivá a riziko dalšího šíření nemoci covid-19 v populaci je i přes kontinuální pokles případů stále velmi vysoké.
 
V případě potřeby zajištění telefonického kontaktu s Vaším blízkým u nás v domově se můžete obrátit na personál domova. Budeme se Vám snažit pomoci na telefonních linkách, které jsou uvedeny v kontaktech domova.

Od 12.4.2021 jsou i nadále v platnosti výjimky pro návštěvy v domově, a to:
  1. pro osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a předloží certifikát nebo
  2. v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění covid 19 a doloží o něm doklad nebo
  3. absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, přičemž tuto skutečnost musí prokázat doložením dokladu. Naše organizace nezajišťuje testování prostřednictvím POC testů na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u návštěv z provozních důvodů. V odpoledních hodinách je v domově pouze 1 zdravotní sestra, která pečuje o seniory, proto se nemůže věnovat testování návštěv.
Návštěvy mohou tyto osoby v počtu 2 osob vykonat v odpoledních hodinách od 13 do 16 hodin, za podmínek používání respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a za dodržení režimových opatření v domově.
Tzn., návštěvy se předem objednají telefonem na uvedených domovech, domluví si dobu návštěvy a budou respektovat pokyny zdravotní sestry ve službě. Všechna tato opatření směřují k zabránění šíření onemocnění v domově a také s ohledem na zdravotní stav seniorů. 
Děkuji Vám za vstřícnost a respekt při zajištění návštěv v domově. Pokud Vám ihned zaměstnanci neodpovídají na Váš telefon, je to proto, že se věnují našim seniorům.


12.4.2021 jsou povoleny vycházky seniorů mimo areál domova, a to při použití respirátoru FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu – za níže uvedených podmínek:
  1. senior má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
  2. senior, který nebyl očkován, bude bezprostředně po návratu umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin mu bude zajištěn antigenní POC test, který bude zopakován za další 3-4 dny. Umístění v oddělených prostorách bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. V případě zájmu kontaktujte zdravotní sestry na jednotlivých domovech, které Vám poskytnou upřesňující informace.
Věříme, že tato náročná doba nebude trvat dlouho a opět se setkáme – tváří v tvář – a budeme žít zase tak, jako před covidovou nákazou. Přeji nám všem hlavně zdraví!
Mgr. Eva Machová, ředitelka