Ochrana oznamovatelů

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace se sídlem Pavlovice u Přerova 95, IČO: 61985864 jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen "směrnice o ochraně oznamovatele"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie.

Oblasti působnosti dle směrnice o ochraně oznamovatele a práva oznamovatele

 1. Směrnice o ochraně oznamovatele se vztahuje k následujícím oblastem, které zajišťuje organizace:
  1. zadávání veřejných zakázek
  2. bezpečnost a soulad pracovních postupů s předpisy
  3. bezpečnost dopravy
  4. ochrana životního prostředí
  5. ochrana veřejného zdraví
  6. ochrana spotřebitele
  7. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů
  8. porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří 
 2. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře 
  bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení se vztahuje rovněž na zaměstnance těch subjektů, které jsou s Domovem Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace, ve smluvním nebo tomu obdobném vztahu, avšak pouze za podmínky, že důvodné podezření o protiprávním jednání či jiném porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice tito zaměstnanci nabyli v rámci výkonu pracovní činnosti v souvislosti s daným smluvním vztahem.
 3. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty.
  Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti
 4. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 5. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 6. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 7. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

Obsah oznámení

Obsahem oznámení je zejména:
 1. datum podání oznámení
 2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele
 3. oblast působnosti dle směrnice (viz – Oblast působnosti)
 4. shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa
 5. důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení

Způsob podání oznámení

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:
 1. ústně (osobně) v budově sídla organizace na adrese Pavlovice u Přerova 95, a to po dohodě s příslušnou osobou v níže uvedeném pořadí. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (například formou pořízení audiozáznamu).
 2. písemně na podatelně sídla organizace. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT".
 3. telefonicky na telefonní lince: 5812701955 nebo 581701956
  provozní doba telefonní linky:
  pondělí: 08:00 - 14:00
  úterý: 08:00 - 14:00
  středa: 08:00 - 14:00
  čtvrtek: 08:00 - 14:00
  pátek: 08:00 - 13:00
   
 4. elektronicky na e‑mailové adrese eva.machova%at%daspavlovice.cz a monika.stoklaskova%at%daspavlovice.cz.

Příslušné osoby

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V podmínkách Domova Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace, je stanoveny 2 příslušné osoby, které přijímají oznámení  v následujícím pořadí:
 
 1. Mgr. Eva Machová, ředitelka
 2. Ing. Bc. Monika Stoklásková, ekonomka
   
top